TSL-2000, DFG: OGK x Fem πŸŠπŸ‰. I Got 161 g from the left side of my 300 W, Mars Light. 1.07 Grams / Watt.

2021.10.22 17:12 C4-20eh TSL-2000, DFG: OGK x Fem πŸŠπŸ‰. I Got 161 g from the left side of my 300 W, Mars Light. 1.07 Grams / Watt.

submitted by C4-20eh to marshydrogrowers [link] [comments]


2021.10.22 17:12 DogeWarrior_69 How do you think the world would change if Illuminati proclaims that it is real?

submitted by DogeWarrior_69 to AskReddit [link] [comments]


2021.10.22 17:12 WilhelmLyons Rick Astley - Never Gonna Give You Up (Synthwave Cover)

submitted by WilhelmLyons to PromoteYourMusic [link] [comments]


2021.10.22 17:12 GloomyJob3576 If Hurricane Katrina never happens, or is a much weaker storm, when it hits New Orleans, and there is no bad damage, do the Democrats still take the House and the Senate in 2006?

Because, I think anger toward Katrina, might have played a part in the Demcorats doing so well in that year, so if the damage and deaths from Katrina does not happen, do the Republicans hold the House, and the Senate, or would anger about the Iraq war still have caused the same thing to happen?
submitted by GloomyJob3576 to HistoricalWhatIf [link] [comments]


2021.10.22 17:12 NHT1983 Frightober day 16: The real Jake (6 days late)

Frightober day 16: The real Jake (6 days late) submitted by NHT1983 to fivenightsatfreddys [link] [comments]


2021.10.22 17:12 eniosgr only 5 invs

only 5 invs submitted by eniosgr to bitsiou_leaks [link] [comments]


2021.10.22 17:12 Objective-Singer-531 ONLY YELLOW

First attempt at sublimation was an epic fail. Only coming out with yellow. Attempting to sublimate on Cricut mugs, not using a mug press but a confection oven.
submitted by Objective-Singer-531 to Sublimation [link] [comments]


2021.10.22 17:12 tayloline29 this looks like the picture that every new color street hun posts. why would a company train & reward people to market the company but not train people on how to best market and present the tangible product?

this looks like the picture that every new color street hun posts. why would a company train & reward people to market the company but not train people on how to best market and present the tangible product? submitted by tayloline29 to antiMLM [link] [comments]


2021.10.22 17:12 Debok17 Sitting on bench together

Sitting on bench together submitted by Debok17 to KaMikoto [link] [comments]


2021.10.22 17:12 OhNoDontDoItPls As a big Gravenberch fan I really hope this will be a reality

submitted by OhNoDontDoItPls to FIFA [link] [comments]


2021.10.22 17:12 OMEGALOVANIA Beat Saber "KISS OF DEATH" Expert S Rank

Beat Saber submitted by OMEGALOVANIA to beatsaber [link] [comments]


2021.10.22 17:12 Aggressive-Chain-619 I need a Mate for ps4

I need a Mate i'm not so good but this 2k is my First 2k Pls add my my Name is: how2_play_good
submitted by Aggressive-Chain-619 to Nba2k22 [link] [comments]


2021.10.22 17:12 EmploymentLanky2906 Can I connect the VIVE Pro Eye Link box (Mini Displayport) to my HDMI 2.1 Laptop?

I found an adapter cable on amazon that's mini displayport 1.4 to HDMI 2.1. Has anyone encountered this before? My friend has the Vive Pro Eye, but I don't know if it's compatible... We live in different cities.
submitted by EmploymentLanky2906 to VRGaming [link] [comments]


2021.10.22 17:12 DynesSports Ottawa Aces: Club Folding Announcement

Ottawa Aces: Club Folding Announcement submitted by DynesSports to OttawaSports [link] [comments]


2021.10.22 17:12 JacovMontvlanc Have you ever been falsely accused of something, does that get you in trouble and then your innocence is proven? If so, what happened?

submitted by JacovMontvlanc to AskReddit [link] [comments]


2021.10.22 17:12 Heavy-Supermarket308 Selling account

Selling account submitted by Heavy-Supermarket308 to SevenDeadlySinsGrandX [link] [comments]


2021.10.22 17:12 NotRealOpinions Victoria Justice

Victoria Justice submitted by NotRealOpinions to CelebsWearingBikinis [link] [comments]


2021.10.22 17:12 hydrauwu SALUTE πŸ––

SALUTE πŸ–– submitted by hydrauwu to formuladank [link] [comments]


2021.10.22 17:12 b0ingy HUMANS LIKE US DOING MATH β€œFAST”

HUMANS LIKE US DOING MATH β€œFAST” submitted by b0ingy to totallynotrobots [link] [comments]


2021.10.22 17:12 0xDezzy Joined the club

Just picked up my new Scorpion today and received most of the parts I ordered yesterday. Just waiting on a trigger shoe and then I need to buy a Dan Haga ACR setup and optic. Not sure if I want to keep the CZ OEM sights or sell them.
Main question I have is, does Dan offer an assembly service for the brace version if you purchase all of the components or does he have a video showing you how to do it? I saw a mention of it, but couldn't find it.
submitted by 0xDezzy to czscorpion [link] [comments]


2021.10.22 17:12 karmanopoly The effectiveness of two masks.

submitted by karmanopoly to gifs [link] [comments]


2021.10.22 17:12 maiathoustra Glowing patronus and magical fumes were a fun challenge, as well as finding poses for our two sonas :3

submitted by maiathoustra to FurryArtSchool [link] [comments]


2021.10.22 17:12 swillfreat Why did the Facebook events section change and got simplified in a worse way?

You know what I mean. Two years ago, you could customize your event search to a maximum, events you may like based on your usage data and friends were presented constantly, you could discover stuff you had never even heard of. I think about a year ago or something,Facebook updated their interface to a ridiculously simple level, and now the event search and suggestions are horrible. Unless I've actively followed a page I've liked, I rarely see its events, I can't easily discover new events or organizers, event filtering is burned to a crisp, location search has gone nuts. Considering facebook was and is a principal highway for communication, why would they put such obstacles in the user's way?
submitted by swillfreat to facebook [link] [comments]


2021.10.22 17:12 seven_critical_blows hmmm

submitted by seven_critical_blows to hmmm [link] [comments]


2021.10.22 17:12 clairer11 Finding AWFC fans in an Unexpected Place

I want to highlight two separate encounters I have had regarding AWFC that made me really happy recently.
I go to college in California (in the U.S). One day I went to my dining hall, wearing my Arsenal sweater because the women had just played that morning. One of the students working there noticed my sweater, and initially said he felt bad for all Arsenal fans (a funny moment, because everyone knows the men are not great, to put it nicely...). I added that the women's team is actually good, and he replied "Yeah that's true, I actually know that the women's team is good," which was a surprise to me. It's not every day that I hear of someone else knowing about AWFC, or the WSL in general. So it was an encounter that turned out to be quite pleasant.
Another moment actually came on the soccer field itself. For the first few weeks of being on campus I have spent most days down at the field playing pickup games with mostly guys (I am a girl). I recently played with one guy who was wearing Arsenal shorts, and at the time I was wearing some Arsenal socks. I complimented his shorts and told him I'm also a fan of the team. He said he watches almost every men's game, though he didn't catch the one that day (they drew against Crystal Palace). I replied by saying I mostly watch the women's team, in which he commented "Oh Leah Williamson is really good, I should start watching their games." This made me extremely happy, because it is rare that I hear of anyone--let alone a guy--talking about specific European players, especially here in the U.S. It was exciting to hear him say one of the players by name, showing he actually knew what he was talking about and actually cared about them. I love these little encounters when I can share my interests with someone else, especially when the person you share it with is someone you least expected.
This also tells me that people do pay attention, they do care about the women's game. It is not just limited to women and young girls in the respective country of the league itself. People all around the world are fans, though it can sometimes be hard to find them. But they exist, and this just goes to show that the sport is on an upward scale, it's growing and nobody can say otherwise.
submitted by clairer11 to ArsenalWFC [link] [comments]


http://ap27.ru